Regulamin

REGULAMIN

§ 1 – Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://drawthewords.pl/, w tym zasady zawierania umów o świadczenie usług i umów sprzedaży.

Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Operator przed zawarciem Umowy, nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom niniejszy Regulamin w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 2 – Definicje

Operator lub Sprzedawca – Agata Jakuszko Sobocka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agata Jakuszko-Sobocka – Draw the words, adres: ul. Szwajcarska, nr 11 lok. 2, 20-861 Lublin, NIP 5372622249.

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://drawthewords.pl/ oraz na odpowiednich jego podstronach, za pośrednictwem którego Użytkownik może składać zamówienia i dokonywać zakupów określonych Produktów.

Serwis – portal internetowy dostępny pod adresem https://drawthewords.pl/, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z udostępnionych na nim funkcjonalności.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta za pośrednictwem Serwisu z Usług świadczonych przez Operatora, na podstawie postanowień Regulaminu.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt – każdy produkt (w tym Materiał cyfrowy i Konsultacja indywidualna) lub usługa dostępne w Sklepie, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności e-booki, webinary, kursy.

Materiał cyfrowy – materiał wytwarzany i dostarczany w postaci cyfrowej, który Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu – Materiał cyfrowy może przybrać postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości tego materiału, nagrania video, spotkania online.

Konsultacja indywidualna – usługa świadczona przy wykorzystaniu środków służących do porozumiewania się na odległość.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem Sklepu.

Regulamin – niniejszy dokument.

 

§ 3 – Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu Operator umożliwia Użytkownikom korzystanie z bezpłatnych usług, które są świadczone przez Operatora 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w zakresie opisanym poniżej.
 2. Usługa prowadzenia konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za utrzymanie w należytej poufności swojego hasła i innych danych dostępowych do konta, które otrzymał od Operatora. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia konta.
 3. Użytkownik ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Operatora. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Operatorem jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Operatora.
 4. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Operatora informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 5. Użytkownik może mieć możliwość zamieszczania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Produktu czy przebiegu transakcji. Użytkownika dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Produktach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 6. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 7. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Operator, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie wskazanych powyżej usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 9. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące:
  1. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia,
  2. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome,
  3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail,
  4. aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf., doc., docx, xsl, mobi, pub., mp3, mp4, itp. – w przypadku zamówienia produktów elektronicznych w formacie elektronicznym opisanym w ofercie.
 10. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Operatora. Zabronione jest dostarczanie informacji o charakterze bezprawnym.
 11. Operator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu mogą być zgłaszane Operatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: wskazany w Regulaminie. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie, pozwalającym na pełną diagnostykę zaistniałego zdarzenia, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia.
 13. Operator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 14. Operator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie Regulaminu.

§ 4 – Sprzedaż Produktów

 1. Zakupu w Sklepie może dokonać wyłącznie Użytkownik, który założył konto w Serwisie.
 2. Użytkownik może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu lub strony Produktu.
 3. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
 6. Po wybraniu danego Produktu i dodaniu go do koszyka zakupowego, Użytkownik może kontynuować zakupy lub przejść do etapu finalizacji zakupu.
 7. W celu złożenie zamówienia konieczne jest uzupełnienie formularza zakupowego i podanie przez Użytkownika określonych danych, takich jak: imię i nazwisko, adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), adres e-mail. Dane obowiązkowe oznaczone są gwiazdką (*).
 8. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane podaniem nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 9. W procesie składania zamówienia Użytkownik obowiązany jest także dokonać wyboru metody płatności za zamówione Produkty spośród opcji aktualnie dostępnych w Sklepie.
 10. W Sklepie mogą być dostępne w szczególności następujące metody płatności:
  1. przelewem bankowym;
  2. przelewem elektronicznym – za pośrednictwem systemu Tpay.
 11. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenia odpowiedniego okienka.
 12. W przypadku zakupu Materiałów cyfrowych, przed złożeniem Zamówienia Użytkownik musi wyrazić zgodę na wykonanie Umowy sprzedaży i dostarczenie mu treści cyfrowych w postaci wybranego Materiału cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Na skutek wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży danego Materiału cyfrowego.
 13. W przypadku zakupu usług, w szczególności Konsultacji indywidualnych, przed złożeniem Zamówienia Użytkownik musi wyrazić zgodę na wykonanie Umowy sprzedaży i rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę, Użytkownik utraci prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 14. Użytkownik potwierdza złożenie Zamówienia klikając w przycisk „Kupuję i płacę” i wyrażając w ten sposób wolę zawarcia Umowy sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie.
 15. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać płatności. W przypadku braku zaksięgowanej należności w terminie 2 dni roboczych od złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane.
 16. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
 17. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 16 powyżej. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim, na warunkach określonych w Regulaminie.
 18. Na żądanie Użytkownika Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w wersji elektronicznej, na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin.
 19. Zakupiony przez Użytkownika Materiał cyfrowy dostępny będzie na koncie Użytkownika w Serwisie.
 20. W przypadku zamówienia usług, w szczególności Konsultacji indywidualnych, realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym przez strony. W celu ustalenia terminu konsultacji, Sprzedawca skontaktuje się z Użytkownikiem drogą mailową. Konsultacje odbywają się za pośrednictwem platformy ZOOM, chyba że strony ustalą inny sposób komunikacji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z konsultacji. W przypadku braku możliwości prawidłowego wykonania usługi z przyczyn technicznych nieleżących po stronie Sprzedawcy, Użytkownikowi nie przysługują względem Sprzedawcy jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu uiszczonej płatności.

§ 5 – Prawa i Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
 • korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
 • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu,
 • informowania Operatora o wszelkich usterkach Serwisu,

§ 6 – Prawa i Obowiązki Operatora

 1. Operator zobowiązany jest:
 • do zapewnienia nieprzerwanego dostępu do Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu,
 • do naprawy zgłaszanych przez Użytkownika usterek w świadczeniu Usługi na zasadach opisanych w Regulaminie.
 1. Operator ma prawo do:
 • przejściowego zaprzestania utrzymywania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu oraz ze względu na działanie siły wyższej,
 • wysyłania na adresy poczty elektronicznej Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją usług,
 • zablokowania konta Użytkownikom, których działalność narusza postanowienia powszechnie obowiązującego prawa i postanowienia Regulaminu.

 

§ 7 – Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za efekty związane wiedzą pozyskaną przez Użytkownika za pośrednictwem zakupionych Produktów.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia osobom trzecim szkody na skutek lub w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkowników praw autorskich i innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.
 5. Operator dokłada należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru jego działalności przy tworzeniu Produktów.

 

§ 8 – Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady Produktu, Konsument ma możliwość złożenia reklamacji na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.
 3. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, żądać wymiany Produktu na wolny od wad, żądać usunięcia wady.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Konsumenta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania kompletnej reklamacji.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli reklamacja zostanie zgłoszona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.
 8. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące reklamacji mają zastosowanie w przypadku Umów zawartych z Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień § 10 Regulaminu. W przypadku użytkowników niebędących Konsumentami rękojmia zostaje wyłączona.

 

§ 9 – Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/doręczenia Produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży jest zachowany, jeżeli przed jego upływem Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji przesyłając jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie drogą pocztową lub elektroniczną na adresy Sprzedawcy wskazane w Regulaminie. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 4. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości:
  1. jeśli w toku zakupu Materiału cyfrowego Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od tej umowy;
  2. jeśli w toku zakupu Konsultacji indywidualnej Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, a Sprzedawca wykonał usługę w całości, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od tej umowy;
  3. jeśli w toku zakupu Konsultacji indywidualnej Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, a Sprzedawca rozpoczął wykonywanie usługi, Konsument może odstąpi od Umowy sprzedaży, ale ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Sprzedawcę do chwili odstąpienia od umowy; za wykonywanie usługi przez Sprzedawcę uznaje się w szczególności analizę stanu faktycznego i potrzeb Użytkownika.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień § 10 Regulaminu.

 

§ 10 – Postanowienia dotyczące Użytkowników niebędących Konsumentami

 1. Postanowienia dotyczące reklamacji wskazane w § 8 Regulaminu oraz postanowienia dotyczące możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży wskazane w § 9 Regulaminu będą stosowane odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. W sytuacji, w której w formularzu zamówienia, podano dane przedsiębiorcy (takie jak NIP, REGON itp.), domniemywa się, że Użytkownik nie jest Konsumentem i że zawiera umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą oraz że umowa posiada dla niego charakter zawodowy.
 3. Użytkownik niebędący Konsumentem, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 1 powyżej, musi wykazać, że zawarta Umowa sprzedaży jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, w szczególności przedstawiając Sprzedawcy odpowiednie dokumenty (np. wydruk z CEIDG z danymi aktualnymi na moment zawarcia Umowy sprzedaży).

 

§ 11 – Siła Wyższa

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz przerwy w świadczeniu Usługi mające miejsce na skutek działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie, którego nie dało się przewidzieć i którego skutkom nie dało się zapobiec.
 2. W szczególności za działania siły wyższej należy uważać katastrofalne działania przyrody (np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan) akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, zaburzenia życia zbiorowego (np. wojny, zamieszki, stany nadzwyczajne) oraz niesprawność serwerów, za pośrednictwem których dział Serwis.
 3. W przypadku wystąpienia przypadku siły wyższej Operator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkownika o przerwie w świadczeniu Usługi i podania jej przyczyny.

 

§ 12 – Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników na zasadach opisanych w Polityce prywatności zamieszczonej na stronach Serwisu.

 

§ 13 – Rozwiązywanie sporów

 1. W przypadku sporu wynikającego ze świadczenia Usługi przez Operatora na rzecz Użytkownika, w pierwszej kolejności prowadzone będą negocjacje w celu jego polubownego rozwiązania. Użytkownik i Operator postanawiają negocjować w dobrej wierze i do rozmów tych angażować osoby mające umocowanie do podejmowania wiążących decyzji.
 2. Jeżeli w terminie 30 dni od momentu rozpoczęcia negocjacji Użytkownik i Operator nie osiągną porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.
 3. W przypadku sporów z udziałem Konsumentów, niezależnie od postanowień określonych w ust. 1 i 2 powyżej, Konsument może skorzystać z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów,
 4. Konsument może te z złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr

 

§ 14 – Własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, zdjęć, logotypów i danych stanowią wyłączną własność Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
 2. Wszelkie treści i Produkty (w tym Materiały cyfrowe) oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utwory te stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej.
 3. Sprzedawca udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej na korzystanie z zakupionego Produktu, bez prawa do udzielania sublicencji. Użytkownik w ramach Umowy sprzedaży upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  1. zapis techniką cyfrową, np. na własnym dysku twardym.
  2. wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 3 powyżej jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Użytkownika w ramach Umowy sprzedaży.
 5. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części:
  1. udostępnianie i prezentowanie Produktu osobom trzecim,
  2. publikowanie Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
  3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 6. Jakiekolwiek rozpowszechnianie Materiałów cyfrowych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 15 – Postanowienia końcowe

 1. Wszelka korespondencja powinna być kierowana na następujące dane kontaktowe Operatora: e-mail: kontakt@drawthewords.pl.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 2021-04-29.
 3. Operator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w Serwisie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Integralną część Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy.

 

Shopping Cart

Zapisy